PHÒNG THU ÂM & ÂM NHẠC

Phòng thu âm & âm nhạc là nơi giới thiệu về các hoạt động đang diễn ra của phòng thu âm và các khóa học đào tạo mà công ty TNHH Âm Nhạc Đại Chúng thực hiện.